Japanese Negi cv. ‘Shimonita’ harvested January 2020.